Juridische info

Juridisch comfort

Pakket 2018
Bekijk via onderstaande link welke voordelen dit pakket voor u kan bieden!

» Meer info

 Blijf op de hoogte

Wenst u onze informatie per mail te ontvangen? Schrijf u dan nu in via uw gratis my.easypay-group account.

  • Actualiteit: Nieuwsflashes
  • Publicaties

Actualiteit: Nieuwsflashes

Wetsontwerp: enkele wijzigingen inzake vrijstelling doorstorting BV wetenschappelijk onderzoek

14/06/2013

Werkgevers die personeel tewerkstellen in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen onder bepaalde voorwaarden op de bezoldigingen van deze personeelsleden een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten (art. 275/3 WIB).

Het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, voorziet een 3-tal wijzigingen aan deze fiscale gunstmaatregel inzake wetenschappelijk onderzoek. 

1. Verhoging percentage van 75 naar 80%

Het wetsontwerp voorziet vooreerst in een verhoging van het % van vrijstelling doorstorting BV van 75 naar 80% Deze verhoging werd reeds aangekondigd in het relanceplan van juli 2012 en krijgt nu definitieve vorm.

Deze verhoging wordt voorzien in werking te treden op de eerste maand volgend op de bekendmaking van de wet in het Belgisch staatsblad en zal van toepassing zijn op de BV die opeisbaar wordt vanaf die dag. 

2. Definitie “onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s” 

Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling doorstorting BV wetenschappelijk onderzoek, wordt voor bepaalde types wetenschappelijk onderzoek vereist dat de betrokken personeelsleden worden tewerkgesteld in het kader van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s. De begrippen onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s werden evenwel nergens nader omschreven. Dit wordt thans verduidelijkt in het wetsontwerp. 

Het wetsontwerp stelt dat vanaf 1 januari 2014 onder de termen onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s dient te worden verstaan, de projecten of programma’s die tot doel hebben: 

a) Fundamenteel onderzoek: “Experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik wordt beoogd”;

b) Industrieel onderzoek: “Planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procédés of diensten, of om bestaande producten, procédés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor de validering van generale technologieën, met uitzondering van prototypes”.

c) Experimentele ontwikkeling: “Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procédés of diensten. 

Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procédés of diensten worden verstaan en het vastleggen van informatie daarover. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.”

De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens onder experimentele ontwikkeling indien: 

  • het prototype noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is;
  • de productie ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden gebruikt.

Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden. 

3. Aanmeldingsprocedure bij POD Wetenschapsbeleid

Het wetsontwerp voorziet tevens dat de hierboven vermelde onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s vanaf 1 januari 2014 dienen te worden aangemeld bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid met opgave van:

  • De identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing;
  • De beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft;
  • De verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of programma.

De schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing kan daarnaast om rechtszekerheid te hebben aan de POD Wetenschapsbeleid zelf vragen of de voorgelegde onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of -programma’s voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Het advies van de POD Wetenschapsbeleid is bindend. 

De concrete modaliteiten en de procedure tot aanvraag en verstrekking van het advies door de POD Wetenschapsbeleid dient nog bij KB te worden vastgesteld. 

Bestaande projecten of programma’s waarvoor de vrijstelling tot doorstorting BV reeds wordt toegepast, moeten geen melding doen tot 31 december 2014.

Vanaf 1 januari 2015 moeten ook de bestaande projecten of programma’s aan alle voorwaarden voldoen. 

Bron: 

  • Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, doc. nr.53K2756/008