Juridische info

Juridisch comfort

Pakket 2018
Bekijk via onderstaande link welke voordelen dit pakket voor u kan bieden!

» Meer info

 Blijf op de hoogte

Wenst u onze informatie per mail te ontvangen? Schrijf u dan nu in via uw gratis my.easypay-group account.

  • Actualiteit: Nieuwsflashes
  • Publicaties

Actualiteit: Nieuwsflashes

Paritair Subcomité voor de Beschutte Werkplaatsen (PC 327.01): nieuwe CAO's woon-werk en sectorale groepsverzekering

9/07/2010

Inleiding

Door de sociale partners van het Paritair Subcomité voor de Beschutte Werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (PC 327.01) werden recentelijk twee nieuwe CAO’s afgesloten. Hieronder vindt u de belangrijkste bepalingen.

Tussenkomst werkgever woon-werkverkeer

De CAO van 20 april 2010 legt een nieuw kader voor  de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer, waarbij verwezen wordt naar CAO 19octies, gesloten op 20 februari 2009 in de Nationale Arbeidsraad. De bepalingen gelden voor het arbeiders- en bediendenpersoneel.

Verplaatsingen met de trein: derdebetalersregeling

Met ingang van 1 juli 2010 zijn de werkgevers van PC 327.01 ertoe gehouden om voor de tussenkomst in het woon-werkverkeer bij verplaatsingen met de trein een derdebetalersregeling af te sluiten met de NMBS.

Dergelijke regeling voorziet in een rechtstreekse betaling van de tussenkomst door de werkgever aan de vervoersmaatschappij, waardoor de werknemers bij de aankoop van een abonnement enkel nog het gedeelte dat hen zelf ten laste wordt gelegd moeten bijpassen.

Dit laatste gedeelte komt bovendien volledig te vervallen wanneer de werkgever zich ertoe verbindt om voor minstens 80% van de prijs van een treinkaart 2de klasse tussen te komen. In dergelijk geval neemt de overheid de resterende 20% van de prijs van het abonnement voor zich.

Indien de tussenkomst van de overheid in het treinabonnement minder dan 20% bedraagt of volledig komt te vervallen, dan zijn de bepalingen van CAO 19octies van toepassing, waarbij geldt dat de werkgeverstussenkomst dan berekend wordt volgens de tabel opgenomen in artikel 3 van deze CAO. De tussenkomst volgens deze tabel bedraagt ongeveer gemiddeld 75% van een treinkaart. Voor klanten van SSE is de tabel te raadplegen op de website van Easypay Group, onder de rubriek Juridische Info, Sleutelcijfers.

Verplaatsingen met eigen vervoermiddel: gefaseerd systeem

Bij verplaatsing via privévervoermiddel, hetzij gemotoriseerd hetzij per fiets, voorziet de nieuwe CAO in een gefaseerd systeem, waarbij opnieuw wordt verwezen naar de tabel van artikel 3 van CAO 19octies. De werkgeverstussenkomst, waarbij evenwel steeds een minimumafstand van 5 kilometer geldt, verloopt dan volgens onderstaand groeipad:

Aanvangsdatum Bedrag tussenkomst fiets Bedrag tussenkomst gemotoriseerd vervoer
1 januari 2011 40% van tabel art. 3 CAO 19octies 20% van tabel art. 3 CAO 19octies
1 januari 2012 60% van tabel art. 3 CAO 19octies 40% van tabel art. 3 CAO 19octies
1 januari 2013 80% van tabel art. 3 CAO 19octies 60% van tabel art. 3 CAO 19octies
1 januari 2014 80% van tabel art. 3 CAO 19octies 80% van tabel art. 3 CAO 19octies

Voor de berekende afstand wordt steeds de kortste reisweg genomen tussen de plaats waar de werknemer gewoonlijk verblijft en de werkplaats. De vergoeding is per effectief gewerkte dag en wordt bekomen door het maandbedrag te vermenigvuldigen met 3 (= bedrag op kwartaalbasis) en vervolgens te delen door 65 (= bedrag op dagbasis).

De afstand waarbij de werknemer gebruik maakt van kosteloos vervoer voorzien door de werkgever wordt in mindering gebracht.

Sectorale groepsverzekering

Oprichting Fonds voor Bestaanszekerheid

Met ingang van 1 januari 2010 werd door de sociale partners van het Paritair Subcomité 327.01 een sectorale groepsverzekering ingevoerd, waarvan de modaliteiten werden vastgelegd in de CAO van 15 december 2009.

Het akkoord voorziet in eerste instantie in de oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid, genaamd Sociaal fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler. Het Fonds is belast met het ontvangen, beheren en toewijzen van de bijdragen van de werkgevers die onder PC 327.01 ressorteren.

De inning van de bijdragen zelf gebeurt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), via de DmfA-aangifte. De bijdragen worden door de RSZ aan het Fonds overgemaakt en vervolgens aangewend ter financiering van een collectief voordeel groepsverzekering voor de werknemers van de sector. Het voordeel geldt zowel voor het arbeiders- als bediendenpersoneel.

Mogelijkheid tot vrijstelling

Het akkoord voorziet in de mogelijkheid tot vrijstelling van bijdragen voor werkgevers die reeds een eigen pensioenplan op ondernemingsniveau hadden, mits aan volgende voorwaarden werd voldaan:
  • het pensioenplan op ondernemingsniveau, vervat in een ondernemings-CAO, is minstens gelijkwaardig aan dat op sectorniveau;
  • alle werknemers in de onderneming kunnen in gelijke mate van de regeling genieten;
  • het voordeel werd in de onderneming ingevoerd vóór 6 juni 2005;
  • de eigen pensioenregeling blijft gehandhaafd zonder waardevermindering.
Werkgevers die van de mogelijkheid tot vrijstelling gebruik wensen te maken, dienen hiervoor jaarlijks en aangetekend een schrijven te richten aan het Fonds, waaruit blijkt dat aan elk van bovenvermelde voorwaarden werd voldaan. Deze aanvraag dient steeds te gebeuren vóór 28 februari van het jaar in kwestie - voor 2010 werd deze datum vastgelegd op 5 mei - waarbij gebruik moet worden gemaakt van een specifiek document dat in bijlage bij de CAO van 15 december 2009 werd opgenomen. Bovendien moet ook een kopij van de ondernemings-CAO in bijlage bij het document worden toegevoegd.

Bepaling bijdragepercentages 2010

Het percentage van de bijdragen wordt jaarlijks vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst.

De CAO van 20 april 2010 legt de bijdrage voor dit jaar vast op 0,18% van het brutobedrag van de bezoldigingen. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2010 wordt er geen inning van bijdragen voorzien, voor het derde en vierde kwartaal wordt de bijdrage verdubbeld tot 0,36% van de brutobezoldigingen.

Op deze bijdragen wordt door de RSZ nog de bijzondere bijdrage van 8,86% geïnd, waaraan alle voordelen groepsverzekering onderworpen zijn. Hierdoor komt het totale percentage van de bijdrage voor het derde en vierde kwartaal op 0,39% te liggen.

De bijdragen zullen voor vermelde kwartalen geïnd worden via bijdragecodes 825 en 835 van de DmfA-aangifte, respectievelijk voor arbeiders en bedienden. De bijdrage is niet verschuldigd voor erkende leerlingen.